Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen
Chris Lebeaustraat 4
1062 DC Amsterdam

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41208314.

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 020-6272408 (maandag tot en met  vrijdag van 10.00-17.00 uur) en verder per e-mail via info@askv.nl

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: de laatste versie van deze algemene voorwaarden, zoals beschikbaar op onze Website voor inzage of om te downloaden.

1.2 Artikelen: zaken of diensten welke ASKV / Steunpunt Vluchtelingen op haar Website aanbiedt, welke zaken of diensten Klant kan bestellen. Het bestemmen van een donatie van Klant voor een specifiek, door ASKV / Steunpunt Vluchtelingen benoemd en door Klant door middel van de Bestelprocedure gekozen doel valt voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden eveneens onder het begrip ‘Artikel.’

1.3 ASKV / Steunpunt Vluchtelingen: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.4 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Artikelen te bestellen.

1.4 Klant: de wederpartij van ASKV / Steunpunt Vluchtelingen met wie ASKV / Steunpunt Vluchtelingen een Overeenkomst aangaat.

1.5 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop van Artikelen.

1.7 Partijen: ASKV / Steunpunt Vluchtelingen en Klant gezamenlijk.

1.8 Website: de webshop van ASKV / Steunpunt Vluchtelingen, te vinden onder de URL www.askv-webshop.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Artikelen met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 ASKV / Steunpunt Vluchtelingen behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder nadere toelichting te weigeren. In geval van weigering bericht ASKV / Steunpunt Vluchtelingen Klant hierover schriftelijk binnen zeven (7) dagen na het plaatsen van de bestelling.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2 ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen. Deze prijsverhogingen hebben geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan door middel van het afgeven van een eenmalige machtiging tijdens de Bestelprocedure.

Artikel 5 – Leveringstermijn

In alle gevallen is het door de Klant bestelde Artikel bestemd voor een specifiek, daartoe door ASKV / Steunpunt Vluchtelingen benoemd, doel. De leveringstermijn heeft betrekking op de aflevering van het door Klant tijdens de Bestelprocedure zelf gekozen cadeaupakket. De gedoneerde bijdrage wordt door ASKV / Steunpunt Vluchtelingen besteed aan het genoemde doel, of een vergelijkbaar doel, conform het met de uitvoerende organisatie overeengekomen schema.

Artikel 7 – Bescherming gegevens Klant

7.1 ASKV / Steunpunt Vluchtelingen verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving. Gegevens van de Klant worden door ASKV / Steunpunt Vluchtelingen vastgelegd en gebruikt om de Klant te informeren over haar activiteiten en producten. Mocht u als Klant geen prijs stellen op deze informatie dan kunt u dat schriftelijk melden op het hierboven vermelde adres. Klik hier voor de volledige privacy verklaring van ASKV / Steunpunt Vluchtelingen.

Artikel 8 – Toepasselijk recht: klachten

8.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook indien de Klant niet in Nederland woont.

8.2 In geval van een klacht neemt Klant contact op met ASKV / Steunpunt Vluchtelingen. Dit kan telefonisch, schriftelijk per brief of per e-mail. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan deze Algemene Voorwaarden vermeldt.